Wedding Anniversary Quotes Odia, Odia Wedding Anniversary Quotes, Odia Marriage Anniversary Quotes

Wedding Anniversary Quotes Odia, Odia Wedding Anniversary Quotes, Odia Marriage Anniversary Quotes

ଦୀର୍ଘ ପଚିଶି ବର୍ଷ ତଳର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ, 
ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ, ଆଜି ବି କେତେ ଆପଣାର ।
ତୁମ ସହିତ ସୁଖଦୁଃଖ, ହସଲୁହ,
ମାନ, ଅଭିମାନ, ରାଗରୁଷା ର ଜୀବନ ।
ଆଜି ବି ଅକ୍ଷତ, ପିଚିଶି ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମ ।
ହାତର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ, ଦେହର ବାସ୍ନା ଆଜି ବି
ବିମୋହିତ କରେ ଆନମନା କରେ ,
ଅଭିମାନି ମନର ମାନସୀ ପ୍ରିୟା ପରି ଭାରିଏକୁଟିଆ ଲାଗେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା 
ମୋ ଗୀତର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ତୁମେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଵରରେ ତୁମେ |
ଏଇ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶି ବର୍ଷରଦୀର୍ଘତମ ଚଲା ବାଟରେ
ତମରି ପ୍ରେରଣା, ଅନୁଶାସନ 
ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଚଲାବାଟକୁ ସଳଖି ଦେଇଛି। 
କେତେ ଯେ ତ୍ୟାଗ ମୋ ପାଇଁ, 
କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତଣା ତୁମ ଛାତିକୁ 
କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଛି । ତଥାପି ତୁମେ ନିରବ ।
ସହିବାର ସବୁ ସୀମାଟପିଯାଇଛ କେବଳ ମୋହରି ପାଇଁ,
ରହିଥିବା ଆମେ ସାଥି ହୋଇ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର କୁ


Wedding Anniversary Quotes Odia

ଦୀର୍ଘ ପଚିଶି ବର୍ଷ ତଳର ମିଠା ସମ୍ପର୍କ,
ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ, ଆଜି ବି କେତେ ଆପଣାର ।
ତୁମ ସହିତ ସୁଖଦୁଃଖ, ହସଲୁହ,
ମାନ, ଅଭିମାନ, ରାଗରୁଷା ର ଜୀବନ ।
ଆଜି ବି ଅକ୍ଷତ, ପିଚିଶି ବର୍ଷ ତଳେ ତୁମ ।
ହାତର ପ୍ରଥମ ଛୁଆଁ, ଦେହର ବାସ୍ନା ଆଜି ବି
ବିମୋହିତ କରେ ଆନମନା କରେ ,
ଅଭିମାନି ମନର ମାନସୀ ପ୍ରିୟା ପରି ଭାରି
ଏକୁଟିଆ ଲାଗେ ତୁମର କିଛି କ୍ଷଣର ନୀରବତା
ମୋ ଗୀତର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦରେ ତୁମେ, ପ୍ରତିଟି ସ୍ଵରରେ ତୁମେ |
ଏଇ ଦୀର୍ଘ ପଚିଶି ବର୍ଷରଦୀର୍ଘତମ ଚଲା ବାଟରେ
ତମରି ପ୍ରେରଣା, ଅନୁଶାସନ
ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଚଲାବାଟକୁ ସଳଖି ଦେଇଛି।
କେତେ ଯେ ତ୍ୟାଗ ମୋ ପାଇଁ,
କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତଣା ତୁମ ଛାତିକୁ
କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଛି । ତଥାପି ତୁମେ ନିରବ ।
ସହିବାର ସବୁ ସୀମାଟପିଯାଇଛ କେବଳ ମୋହରି ପାଇଁ,
ରହିଥିବା ଆମେ ସାଥି ହୋଇ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର କୁ

By Kumuda Chandra Ray

Ads go here

Comments